Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal este actualizată conform Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/679.

LIN-MD SRL, societate de naționalitate română, cu sediul în Loc. Târgu Frumos, Strada Mușatini, Nr. 8, Jud. Iași, înregistrata în Registrul Comerțului de pe lângăTribunalul Iași, sub nr. J22/285/2015, având CUI 34132626, vă solicităm în continuare atenția pentru a vă prezenta Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunteți un simplu utilizator al website-ului dekorhaus.ro sau doriți să deveniți clientul nostru. Veți găsi în cele ce urmeaza informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre corelative, în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele personale pe care le colectăm, prelucrăm și/sau stocăm

Această Nota de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor (în continuare „Vizitatori”) și clienților (în continuare „Clienți”), conform prevederilor de mai jos. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:
în situațiile specifice (cum ar fi încheierea contractului de vânare-cumpărare, plata prețului și livrarea produselor pentru Clienți), când este necesară furnizarea detaliilor suplimentare cum ar fi: CNP, serie și număr de buletin, nume și prenume complete, adresa unde locuiți/ați dori livrarea produselor comandate;
atunci cand accesati website-ul dekorhaus.ro, sub formă de cookie-uri (accesați Politica de cookies aici)
Pe website-ul dekorhaus.ro sunt folosite trei feluri de cookie-uri, și anume:

primul fel salvează un fișier permanent în device-ul utilizatorului, fișier care este utilizat pentru actualizarea site-ului cu informații noi puse în el de la ultima dvs. vizită. Informațiile de pe pagina de Internet care nu au fost modificate de la ultima dvs. vizită sunt încărcate local de pe device-ul dvs. pentru ca pagina de Internet să se deschidă mai repede;
al doilea fel, denumit cookie de tip sesiune, este folosit atunci când vizitați o pagină de Internet. Implică un transfer temporar de informații între calculatorul dvs. și pagina respectivă de Internet. Cookie-urile de tip sesiune nu sunt salvate permanent pe calculatorul dvs. si dispar atunci cand inchideti browser-ul pe calculator;
al treilea fel este utilizat în scopuri statistice, adică pentru a obține informații despre câți vizitatori sunt pe diferitele părți ale paginii noastre de Internet;
Motivul pentru care pe website-ul dekorhaus.ro sunt folosite cookie-uri este acela de a îmbunătăți experiența dvs. online, în calitate de vizitator.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod particular în altă parte, cookie-urile nu sunt folosite niciodata cu scopul de a acumula date cu caracter personal precum numele, prenume, adresa de e-mail, etc. Astfel că, orice informație colectată prin intermediul cookie-urilor este prelucrată anonim.

Daca nu acceptați utilizarea cookie-urilor, vă puteți configura browser-ul pentru a refuza cookie-urile, prin modificarea setărilor sau a preferințelor browser-ului, cu mențiunea că veți putea întâmpina posibile dificultăți cu ocazia accesarii website-ului nostru, deoarece nu va funcționa corespunzător dacă nu se folosesc cookie-uri.

Folosirea cookie-urilor va avea întotdeauna la bază fie consimțământul dvs. exprimat pe website-ul nostru, fie setările din browserul pe care îl folosiți pentru accesarea website-ului nostru.

Prin intermediul website-ului dekorhaus.ro nu sunt colectate, stocate, prelucrate date sensibile cu caracter personal, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, sănătatea, orientarea sexuală și altele asemenea.

Scopul si temeiul juridic al colectarii, stocarii, prelucrarii datelor personale

Datele cu caracter personal se prelucreaza în următoarele scopuri:

executarea contractului de vânzare-cumpărare a produselor și serviciilor furnizate pentru dvs., de la etapa ofertei până la cea a îndeplinirii obligațiilor de către părți;
respectarea obligațiilor prevăzute în acte normative (legislația fiscală, actele normative care reglementează contabilitatea, auditul și alte situații asemănătoare);
în situatii de descoperire și prevenire a infracțiunilor, la cererea autoritătilor competente;
în scopul administrativ și/sau operațional intern, pentru statistica preferințelor clienților în diferite zone geografice ale ță
Website-ul dekorhaus.ro nu transmite informații promoționale de tip „newsletter” clienților aflați în baza de dateșsi, în orice caz, acest lucru nu se va intampla fără obținerea acordului prealabil din partea dumneavoastra. LIN-MD SRL va putea cere acordul în vederea transmiterii de e-mailuri cu invitații de participare a clienților la evenimente promoționale.

Orice acord privitor la colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi retras prin transmiterea unei notificări în acest sens la adresa de e-mail info@dekorhaus.ro. Retragerea consimtamantului se va aplica doar pentru viitor, nefiind afectate colectările, stocările, prelucrările de date ce au avut loc anterior retragerii consimțământului.

În cazul în care datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligații legale, furnizarea datelor de către dumneavoastră este obligatorie. în cazul în care refuzați furnizarea datelor, vă asumați riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale.

Ce se intamplă cu datele personale colectate?

Persoanele care au acces la datele dvs cu caracter personal din cadrul societăților noastre sunt: membrii departamentului contabilitate, membrii departamentului juridic (numai în eventualitatea natoate persoanele aflate în această categorie fiind ținute de obligația de confidentialitate privind datele cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt vandute ori transmise unor terte parti.

Persoanele mai sus arătate vor gestiona datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor celor care dețin controlul asupra societății, numai in legătură cu atribuțiile de serviciu și exclusiv pentru scopurile preăzute mai sus.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar, solicitat sau impus printr-o normă legală.

Drepturile persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate

1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal din baza noastră de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
Vizitatorii/Clienții iși retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);
Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării în temeiul dreptului la opoziție recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării tuturor datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri), cu condiția de a nu exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanei vizate sau cu conditia ca scopul prelucrarii să nu fie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;
Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării datelor cu caracter personal având ca scop marketingul direct;
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal se exercita prin transmiterea unei notificări scrise care să asigure dovada confirmării pe adresa de e-mail info@dekorhaus.ro. Notificarea trebuie să cuprindă numele, prenumele, datele de identificare si declarația expresă a persoanei în cauză cu privire la opțiunea de a i se șterge datele cu caracter personal.

În cazul în care suntem ținuți de o obligație legală, datele personale nu vor fi șterse mai devreme de data până la care respectivele date trebuie stocate/arhivate.

2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Vititatorii/Clienții au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail info@dekorhaus.ro.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din urmatoarele cazuri:

Vizitatorii/Clienții contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
Prelucrarea este ilegală, iar Vizitatorii/Clienții se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
Subscrisa, nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmarii de primire pe adresa de e-mail info@dekorhaus.ro.

4. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a primi datele cu caracter personal care ii privesc și pe care ni le-au furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, au dreptul de a ne solicita transmiterea acestor date altui operator de date, fără obstacole din partea subscrisei, în cazul in care:

prelucrarea se bazează pe consimțământul Vizitatorilor/Clientilor sau pe un contract;
prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor, Vizitatorii/Clienții au dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la subscrisa la un alt operator pe care îl indică, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire, pe adresa de e-mail info@dekorhaus.ro.

5. Dreptul la opoziție
În orice moment, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date.

Din momentul primirii notificării, ne obligăm să nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime si imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Vizitatorii/Clienții au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În lipsa altor mijloace tehnice puse la dispoziție prin intermediul website-ului dekorhaus.ro, acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire, pe adresa de e-mail info@dekorhaus.ro.

6. Dreptul la accesul datelor
Cumparătorul/Clientul are drept de acces la datele cu caracter personal stocate și prelucrate, fără niciun fel de restricție din partea noastra.

Durata colectării, prelucrării și stocării datelor cu caracter personal

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal este în sensul păstrării datelor persoanelor fizice exclusiv atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de durata necesara îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus. Dacă doriți mai multe informații despre durata de timp pentru care păstrăm datele cu caracter personal, vă rugam să ne contactați la adresa info@dekorhaus.ro.

Securitatea datelor

Datele dumneavoastra personale sunt păstrate și găzduite în condiții de siguranță și folosind măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul la aceste date al persoanelor neautorizate.

Informații suplimentare

Daca aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitati un drept dintre cele detaliate mai sus, ne puteți contacta la adresa de email info@dekorhaus.ro, urmând să primiți răspuns într-un termen rezonabil, care nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice.